Nhân sự CNTT
Viễn thông Hòa Bình
Mức lương: 180 - 250 Triệu VNĐ/Năm
Ngày hết hạn: 31/12/2019
Hết hạn

Mô tả công việc

Tham gia nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm CNTT (phần mềm) cho khách hàng;</